Acte necesare pentru cununia civilă

Acte necesare pentru cununia civilă

Ziua cea mare se apropie, aşa că trebuie în primul rând să ne gândim la ce acte necesare pentru cununia civilă trebuie să avem în vedere pentru a nu avea surprize neplăcute pe ultima sută de metri. Pentru că este posibil să difere puţin termenul de depunere a acestora de la o primărie la alta, cel mai bine este să vă interesaţi din timp despre ce aveţi nevoie şi cu cât timp înainte trebuie depuse pentru a vă putea face programarea, dar, de obicei, se are în vedere o perioadă de 10-14 zile.

De asemenea, dacă doriţi ca ceremonia să se desfăşoare în aer liber sau într-o altă locaţie decât primăria, trebuie neapărat să vă interesaţi înainte dacă cel care ar trebui să oficializeze cununia este de acord şi ce alte condiţii suplimentare trebuie îndeplinite. Absolut totul trebuie discutat cu mai mult timp înainte pentru a avea timp să vă organizaţi sau să vă REorganizaţi dacă este cazul şi nu se poate desfăşura totul aşa cum v-aţi gândit iniţial.

Vorbim despre ce acte necesare pentru cununia civilă trebuie să aveţi pregătite, dar ce spunem despre data acesteia? Data este un alt aspect pe care trebuie să-l discutaţi înainte la primăria la care vreţi să vă oficializaţi relaţia. Dacă vreţi să fie într-o zi de sâmbătă, trebuie neapărat întrebat dacă se poate, pentru că sunt unele primării care nu au program în weekend şi este posibil să vă dea planurile peste cap. Totodată, trebuie să întrebaţi dacă sunt taxe speciale percepute pentru zilele de weekend (în cele mai multe cazuri sunt diferenţe chiar şi între zilele de sâmbătă şi duminică) şi dacă pentru restul zilelor se poate la orice oră sau este un program impus de ei.

Vedem în rândurile care urmează despre ce acte necesare pentru cununia civilă este vorba şi ce spune legea despre acestea:

Căsătoria se încheie la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, sau, după caz, al primăriei în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi, în baza următoarelor documente:

I. Între cetăţeni români:
1. Declaraţia de căsătorie;
2. Actul de identitate în original şi fotocopie;
3. Certificatul de naştere, în original şi fotocopie;
4. Certificatul medical privind starea sănătăţii, valabil 14 zile de la data emiterii şi cu menţiunea expresă că persoana se poate căsători precum şi aprobarea preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, după caz, pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, în condiţiile prevăzute de lege; avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui şi autorizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de vârstă, cu respectarea Codului familiei;
5. Declaraţie (notarială) pe proprie răspundere că nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei;
6. Acte, în original şi în copie, traduse şi legalizate din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare (dacă este cazul):
– certificatul de deces al fostului soţ;
– certificatul de despărţenie sau de divot;
– certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
– sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă.

Căsătoria se încheie în termen de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

II. Între un cetăţean român şi un cetăţean străin:

Actele enumerate la punctul I, la care se adaugă:

1. Dovada eliberată ori autentificată de Misiunile Diplomatice ori Oficiile Consulare acreditate în România;
2. Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică în materie civilă sau de drept al familiei, precum şi cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în România fac dovada îndeplinirii condiţiilor de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie;
3. Declaraţie dată pe proprie răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România;
4. Procesul-verbal încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdo-muţi;
5. Aprobarea Ministerului Apărării Naţionale, a Ministerului de Interne, a Ministerului de Justiţie ori a conducătorilor serviciilor de stat specializate în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, în cazul cadrelor militare active care se căsătoresc cu o persoană apatridă sau care nu are exclusiv cetăţenia română.

III. Între cetăţeni străini:

Actele enumerate la pct. I şi II (1, 2, 3, 4).
Căsătoria se încheie la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor din localitatea în care aceştia se află temporar.

Aici avem şi legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în 2012, pentru o prezentare mai detaliată:

Art. 24

(1) Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă la sediul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, al primăriei în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul ori reşedinta unul dintre viitorii soţi sau, după caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul unităţii administrativ-teritoriale respective.
(2) Căsătoria se poate încheia în afara sediului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, dupa caz, al primăriei competente, cu aprobarea primarului.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), căsătoria poate fi încheiată la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, dupa caz, la o alta primărie decat cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa viitorii soţi, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale unde se încheie căsătoria.
(4) Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor ori primăria unde urmează să se încheie căsătoria va înţtiinţa, de îndată, primăria de domiciliu sau de reşedinţă a viitorilor soţi, în vederea publicării declaraţiei de căsătorie.

Art. 25

(1) Declaratia de casatorie se face personal de catre viitorii soti, in scris, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria competenta, misiunea diplomatica ori oficiul consular unde urmeaza a se incheia casatoria. In declaratia de casatorie, viitorii soti vor arata ca nu exista niciun impediment legal la casatorie si vor mentiona numele de familie pe care il vor purta in timpul casatoriei, precum si regimul matrimonial ales.
(2) Pentru motive temeinice, daca unul dintre viitorii soti se afla in imposibilitatea de a se deplasa la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al primariei competente, declaratia de casatorie se poate face si in afara sediului acestuia/acesteia, in fata ofiterului de stare civila.
(3) Ofiterul de stare civila care primeste declaratia de casatorie solicita viitorilor soti sa prezinte actele de identitate, certificatele de nastere, certificatele medicale privind starea sanatatii acestora, precum si:
a) autorizarea instantei de tutela in a carei circumscriptie isi are domiciliul cel care cere incuviintarea pentru incheierea casatoriei, in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de rudenie fireasca sau adptie, in conditiile prevazute de lege;
b) avizul medical, dovada incuviintarii parintilor ori, dupa caz, a tutorelui si autorizarea instantei de tutela in a carei circumscriptie minorul isi are domiciliul pentru incheierea casatoriei, in cazul existentei unor impedimente legate de varsta matrimoniala; dispozitiile art. 272 alin. (2) ultima teza si alin. (3)-(5) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
(4) Daca unul dintre viitorii soti, parintii sau tutorele nu se afla in unitatea administrativ-teritoriala unde urmeaza a se incheia casatoria, ei pot face declaratia de casatorie, respectiv pot depune dovada incuviintarii prevazute la alin. (3) lit. b) la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale unde au domiciliul sau resedinta, care o transmite in termen de 48 de ore serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, primariei unde urmeaza a se incheia casatoria.

Art. 26

Ofiterul de stare civila dispune publicarea declaratiei de casatorie in ziua primirii acesteia, prin afisarea in extras intr-un loc special amenajat la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau al primariei, respectiv al misiunii diplomatice sau al oficiului consular unde urmeaza sa se incheie casatoria, precum si pe pagina de internet a acestuia/acesteia. Dupa caz, declaratia de casatorie se afiseaza si la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau al primariei unde celalalt sot isi are domiciliul sau resedinta.

Art. 27

(1) Casatoria se incheie dupa 10 zile de la afisarea declaratiei de casatorie, termen in care se cuprind atat data afisarii, cat si data incheierii casatoriei.
(2) Primarul municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului sau al comunei unde urmeaza a se incheia casatoria poate sa incuviinteze, pentru motive temeinice, incheierea casatoriei inainte de implinirea termenului prevazut la alin. (1).
(3) Daca de la data depunerii declaratiei de casatorie au trecut 30 de zile si casatoria nu a fost incheiata ori daca viitorii soti doresc sa modifice declaratia initiala, acestia vor face o noua declaratie de casatorie. Dispozitiile alin. (1) si (2) si ale art. 26 se aplica in mod corespunzator.

Art. 28

(1) In cazul in care constata ca nu sunt indeplinite cerintele prevazute de lege pentru incheierea casatoriei, ofiterul de stare civila refuza sa incheie casatoria si consemneaza refuzul intr-un proces-verbal.
(2) In cazul refuzului ofiterului de stare civila de a incheia casatoria, persoana nemultumita poate sesiza instanta de tutela in raza careia domiciliaza.

Art. 29
(1) La incheierea casatoriei, ofiterul de stare civila ia consimtamantul viitorilor soti, liber si deplin exprimat, in prezenta a 2 martori, dupa care ii declara casatoriti, le citeste dispozitiile privind drepturile si indatoririle sotilor din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, si intocmeste, de indata, actul de casatorie.
(2) Actul de casatorie se semneaza de catre soti, cu numele de familie pe care au convenit sa il poarte in timpul casatoriei, de cei 2 martori si de catre ofiterul de stare civila.

Art. 30
La incheierea casatoriei intre cetateni straini sau intre acestia si cetateni romani, daca nu cunosc limba romana, precum si in cazul in care unul sau ambii soti sunt surdomuti, se va folosi interpret autorizat, incheindu-se in acest sens un proces-verbal.

Art. 31
(1) Ofiterul de stare civila poate incheia casatoria intre cetateni straini sau intre acestia si cetateni romani numai daca, pe langa actele prevazute la art. 25, viitorii soti cetateni straini prezinta dovezi eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale tarilor ai caror cetateni sunt, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile de fond, cerute de legea lor nationala, pentru incheierea casatoriei. Dispozitiile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
(2) Cetatenii statelor cu care Romania a incheiat traate/conventii/acorduri de asistenta juridica in materie civila sau de drept al familie, precum si cetatenii statelor care nu au misiune diplomatica acreditata in Romania fac dovada indeplinirii conditiilor de fond cerute de legea lor nationala pentru incheierea casatoriei, cu documente justificative eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie.
(3) Documentele prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa fie insotite de declaratii notariale ale viitorilor soti din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile necesare incheierii casatoriei in Romania.

Mai sunt şi alte acte necesare pentru cununia civilă care vi s-au cerut pentru dosar? Cine a trecut prin asta ne-ar putea da nişte sfaturi sau să ne împărtăşească din experienţele lor, pentru a şti cu ce situaţii ne putem confrunta în această perioadă.

Comentarii

Comentarii